1.3. Gjuhët e kompjuterit

Gjuhët e kompjuterit ndahen në tre lloje dhe ato janë:

 1. Gjuha makinë
 • Gjuha e vetme të cilën mund të kuptojë kompjuteri.
 • Varet nga dizenjimi i hardware-it (Machine-dependent)
 • Përbëhet nga bashkësi numrash (0 dhe 1)
 • E udhëzon kompjuterin të kryejë veprime elementare
 • Kryen një veprim në një kohë
 • E vështirë për t’u mësuar nga njerëzit

      2.Gjuha assembler

 • Përbëhet nga fjalë anglisht që përfaqësojnë veprimet elementare llogaritëse
 • Më e lehtë për t’u mësuar
 • E pakuptueshme për kompjuterin
 • Kërkon program përkthyes (assembler) për t’a konvertuar në gjuhë makine.
 • Kërkon shumë instruksione për kryerjen e veprimeve të thjeshta.

Shembull i mbledhjes së dy numrave në assembler :

LOAD A

ADD   B

STORE C

3. Gjuhët e nivelit të lartë

 • E ngjashme me anglishten e përditshme, përdor edhe simbole matematikore.
 • Kërkon vetëm një instruksion për kryerjen e veprimeve të thjeshta në krahasim me gjuhën assembler.
 • Psh: C = A + B;
 • Kërkon program përkthyes

kompilator  –  Program që përkthen gjuhën e nivelit të lartë në gjuhë makine (ose ndryshe krijon kodin objekt).
interpretues –  Është një program i cili i ekzekuton direkt instruksionet e shkruar në gjuhë të nivelit të lartë, pa i kompiluar ato paraprakisht në një program të gjuhës makinë.

Gjuhë të tjera të nivelit të lartë:

 •     ActionScript
 •     Ada
 •     Assembly
 •     Augeas
 •     Autoconf
 •     Automake
 •     AWK
 •     BlitzMax
 •     Boo
 •     Brainfuck
 •     Brainfuck++
 •     C
 •     C#
 •     C++
 •     C/C++
 •     ChaiScript
 •     Classic Basic
 •     ClearSilver
 •     Clojure
 •     CMake
 •     CoffeeScript
 •     coq
 •     CSS
 •     CUDA
 •     D
 •     DCL
 •     DOS batch script
 •     DTX for TeX/LaTeX
 •     Dylan
 •     Ebuild
 •     eC
 •     Eiffel
 •     Emacs Lisp
 •     Erlang
 •     Exheres
 •     F#
 •     Factor
 •     Forth
 •     Fortran (Fixed-format)
 •     Fortran (Free-format)
 •     genie
 •     Go
 •     Groovy
 •     Haml
 •     Haskell
 •     HaXe
 •     HTML
 •     IDL/PV-WAVE/GDL
 •     Jam
 •     Java
 •     JavaScript
 •     Limbo
 •     Lisp
 •     Logtalk
 •     Lua
 •     Make
 •     Matlab
 •     MetaFont
 •     MetaPost
 •     Modula-2
 •     Modula-3
 •     MXML
 •     Nix
 •     NSIS
 •     Oberon
 •     Objective-C
 •     Objective Caml
 •     Objective-J
 •     Octave
 •     OpenGL Shading
 •     Pascal
 •     Perl
 •     PHP
 •     Pike
 •     Prolog
 •     Puppet
 •     Python
 •     QML
 •     R
 •     Racket
 •     REBOL
 •     Rexx
 •     Ruby
 •     Scala
 •     Scheme
 •     Scilab
 •     shell script
 •     Smalltalk
 •     SQL
 •     Stratego
 •     Structured Basic
 •     Tcl
 •     TeX/LaTeX
 •     Vala
 •     VHDL
 •     Vim Script
 •     Visual Basic
 •     XAML
 •     XML
 •     XML Schema
 •     XSL Transformation

 • 262 Posts
 • 0 Comments
Fiordi është kryeredaktor i Informatriks. Ai është i hapur për çdo sugjerim, ide apo thashethem që mund të keni.