1.6. Ambienti tipik i një programi C++

Sistemet e C++ perbehen nga:

  • Mjedisi i zhvillimit të programeve
  • Gjuha c++
  • Libraria standarte e c++

 

Fazat në të cilat kalon një program:

1. Shkrimi (Edit)

Programi krijohet ne editor dhe ruhet ne disk me prapashtesen .cpp, .cc, .C, .cxx

2. Parapërgatitja (Preprocess)

Thirren direktivat e preprocesorit që ekzekutohen para kompilimit. Ato bëjnë të mundur përfshirjen e disa skedarëve, zëvendësimin e disa teksteve (macro) në program etj.

a) file inclusion (Perfshihen në programin aktual skedare të tjerë (header files)

#include “libraria.h”)

b) macro substitution (zëvendësohen disa fjalë me vlerat përkatëse gjatë gjithë programit:

#define Nr_studenteve 5

(zëvendësohet Nr_studentëve me vlerën 5 në gjithë programin)

c) conditional compilation (Kompilimi kushtëzues)

Programi kompilohet me disa kushte të caktuara.

# ifdef

# endif

3. Kompilimi (Compile)

Kompilatori krijon kodin objekt (gjuhen makine) dhe e ruan atë në disk.

4. Lidhja (Link)

Lidhet kodi objekt me libraritë standarte, konvertohet në 0,1 dhe ruhet në disk.

5. Ngarkimi (Load)

Programi ruhet në memorjen RAM dhe bëhet gati për ekzekutim

6. Ekzekutimi (Execute)

CPU merr çdo instruksion dhe e ekzekuton, dhe ruan të dhënat e reja nëse kanë ndryshuar.

Gjatë fazës së ekzekutimit mund të ndodhin gabime të ndryshme:

– Gabime të pjestimit me zero që quhen “runtime errors” që mund të jenë:

  • Fatale (shkaktojnë mbyllje të menjëhershme të programit)
  • Gabime jofatale. (Programi nuk mbyllet menjëherë por nxjerr rezultate të gabuara)
  • Në disa sisteme pjestimi me 0 mund të jetë gabim fatal.

Programet C++ përdorin zakonisht input/output
– cin

Rrjedha standarte e input-it (Standard input stream)
Lexon të dhënat nga tastiera
– cout

Rrjedha standarte e output-it (Standard output stream)
Afishon të dhënat në ekran
– cerr

Rrjedha standarte e gabimeve (Standard error stream)
Afishon mesazhet e gabimit.

  • 262 Posts
  • 0 Comments
Fiordi është kryeredaktor i Informatriks. Ai është i hapur për çdo sugjerim, ide apo thashethem që mund të keni.